NIO en een migratie-achtergrond (NL)

De NIO intelligentietest onderschat leerlingen met een migratie achtergrond. Uit onderzoek blijkt dat met dezélfde NIO-score allochtone leerlingen een hóger onderwijsniveau kunnen volgen dan autochtone kinderen.

Dit verschil is gebleken uit grootschalig onderzoek. Op deze pagina staat uitleg.

Het onderwijsniveau van allochtone leerlingen wordt door de NIO test onderschat

De relatie tussen NIO, allochtone groep en onderwijsniveau is uitvoerig onderzocht in een onderzoek onder meer dan 10.000 leerlingen (waarvan meer dan 1000 allochtoon) uit het primair en voortgezet onderwijs. Er werd bij hen de NIO test afgenomen.

De leerlingen volgden hetzelfde onderwijs, dus zaten op dezelfde scholen en in dezelfde klassen. Het onderwijsniveau van allochtone en autochtone leerlingen was dus hetzelfde, maar wat bleek: de NIO-resultaten waren sterk verschillend. Het verschil was groot, tot soms 2 schoolniveau’s. Conclusie: het advies dat op basis van de NIO test wordt gegeven is (zeer) nadelig voor allochtone leerlingen.

Voor veel leerlingen is het verschil één onderwijsniveau of meer!

Bij het geven van advies dient dus rekening te worden gehouden met de achtergrond van een leerling. De NIO-software houdt hier echter geen rekening mee, deze software levert een NIO-profiel zonder aanpassing. De correctie dient dus te worden verzorgd nadat het NIO-profiel is gemaakt – en bestaat altijd uit aanvullend advies (op maat).

De volgende indeling geldt bij de correctie: 2 Nederlandse ouders, gemengd, westers en niet-westers. In de NIO handleiding staat dit secuur beschreven. Enkele citaten:

Citaat 1 (De NIO-test heeft het soms 2 schoolniveau’s verkeerd):

“In vergelijking tot de autochtone groep is het gemiddelde NIO-totaal van de gemengde groep 2 punten lager. De westerse groep scoort 7 punten lager en de niet-westerse groep scoort ruim 11 punten lager. … Ten opzichte van de autochtone groep scoort de niet-westerse groep ruim 13 punten lager op de verbale schaal en bijna 8 punten lager op de symbolische schaal. Deze groep lijkt het meest benadeeld te worden door een niet-Nederlandstalige achtergrond.” NIO-handleiding, 2005, pag. 50.

Bedenk dat 6 punten ongeveer gelijk staat aan 1 onderwijsniveau.

Citaat 2 (gemiddeld heeft de NIO het 1 schoolniveau verkeerd):

“Dit betekent, en het is in de tabel duidelijk te zien, dat gegeven een bepaalde testprestatie het advies voor een niet-westerse leerling een niveau hoger moet zijn dan voor een autochtone leerling. Zo hebben bijvoorbeeld de autochtone leerlingen in de GTL een gemiddelde van 101; de niet-westerse leerlingen hebben echter op de HAVO een gemiddelde totaalscore van 100.3. De verschillen tussen westerse allochtonen en de autochtonen zijn maar iets minder groot, globaal 6 punten in plaats van 7 punten. Ook voor hen geldt dat de NIO-score het onderwijsniveau dat zij volgen, onderschat.” NIO-handleiding, 2005, pag. 51.

De-NIO-score-dient-voor-allochtone-leerlingen-gecorrigeerd-te-worden.-Na-correctie-voorspelt-de-NIO-test-het-onderwijsniveau-beter-dan-de-Cito-eindtoets

Pas ná aanpassing geeft een NIO-resultaat een eerlijk beeld van het onderwijsniveau van een allochtone leerling.

 

 

 

De Testpsycholoog corrigeert NIO-scores voor allochtonen

De NIO-scores van allochtone leerlingen dienen dus te worden aangepast voor de achtergrond van een leerling. Deze NIO-correctie is nodig bij álle leerlingen waarvan minimaal één ouder niet in Nederland is geboren. Het advies dat hier uit volgt is erg goed: de NIO voorspelt na de aanpassing het onderwijsniveau van allochtone leerlingen beter dan de Cito Eindtoets.

Een NIO-score van 100 is HAVO bij leerlingen met niet-westerse ouders.

Helaas is het aanpassen van NIO-resultaten voor allochtone leerlingen niet verwerkt in de rapportage-software, die door de meeste bureau’s en scholen wordt gebruikt. De aanpassing dient achteraf (na het ‘uitdraaien’ van het NIO-profiel) te worden verzorgd.

Hoe werkt onze NIO-correctie?

De wijze waarop de NIO-score wordt gecorrigeerd door De Testpsycholoog staat hierboven beschreven. De correctie is exact terug te vinden in de NIO-handleiding. Deze is te downloaden via de site van de ontwikkelaar van de NIO: testresearch.nl. (Scroll op de Nederlandse webpagina naar beneden tot aan de NIO test, klik dan op het groene bolletje bij ‘NIO Handleiding en Verantwoording’. Op de pagina die zich dan opent kunt u de NIO handleiding downloaden.)

Het NIO-profiel geeft ‘intelligentie-indexen’. Deze zijn dus voor allochtonen niet correct! Zie in de handleiding pagina 15, ‘Etnische achtergrond’. Een citaat: “Dit betekent dat, wanneer wordt uitgegaan van de intelligentie-indexen, het onderwijsniveau van allochtone leerlingen sterk zou worden onderschat”.

De Testpsycholoog volgt de aanbevelingen uit deze handleiding, exact conform tabel 8 op pagina 15. Zoals iedereen zou moeten doen.

— Er is sprake van groot onrecht voor allochtone leerlingen. De Testpsycholoog  geeft graag second opinion advies over een behaalde NIO-score. Indien u beschikt over een NIO-rapportage, ongeacht van welke school of organisatie, kunt u met De Testpsycholoog contact opnemen. Alleen ná de aanpassing is er sprake van een eerlijk advies. —

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met De Testpsycholoog.

Brief ter informatie aan NIO-beoordelaars, betreft het COTAN advies

Onderstaande brief kunnen ouders / begeleiders gebruiken indien de NIO is afgenomen zonder gebruik van de correctie, waarbij als argument wordt gebruikt dat de Cotan de correctie afraadt. Gebruik deze brief bijvoorbeeld om een adviesbureau of leerkracht te informeren. De brief is op persoonlijke titel geschreven door Marcel Jansen van De Testpsycholoog.

Geachte NIO-beoordelaar,

Regelmatig word ik gecontacteerd over de NIO-uitslag van leerlingen. Het betreft dan doorvoeren van een correctie op de NIO-resultaten, conform de beschrijving in de NIO-handleiding. Uit onderzoek is gebleken dat de standaard NIO-rapportage (de ‘NIO-uitdraai’) geen eerlijk beeld geeft voor leerlingen met een migratie-achtergrond. In de NIO-handleiding staat beschreven op welke wijze een correctie voor leerlingen met een migrantenachtergrond gewenst is om hen een eerlijk advies te geven.

Uitsluitend na deze wijziging ontvangen deze leerlingen een eerlijk advies. De NIO-auteurs (dus de ontwikkelaars van de NIO-test) hebben de Cotan (die commissie die adviezen geeft over testgebruik in Nederland) verzocht om álle allochtonen (kinderen van migranten) standaard 1 niveau hoger te adviseren. Dit geeft namelijk gemiddeld een eerlijker advies. Dit verzoek is echter afgewezen door de Cotan (zie hierna), dus het corrigeren gebeurt niet automatisch – het dient achteraf te gebeuren.

De NIO-auteurs verzochten de Cotan om het advies standaard te verhogen omdat uit meerjarig onderzoek – verzorgd door de NIO auteurs zelf – bleek dat bij deze leerlingen minimaal een verschil van 6 punten werd gemeten tussen de prestatie op de NIO (de testuitslag) en het onderwijsniveau dat zij volgen.

De Cotan erkent het gemeten verschil maar vindt het ‘te kort door de bocht’ om automatisch het advies bij al deze leerlingen 1 niveau te verhogen. Dat is alles. De Cotan doet dus geen enkele uitspraak over de wijze waarop dán omgegaan dient te worden met het aangetoonde verschil. Terwijl het verschil vaak veel groter is dan 6 punten, bijvoorbeeld bij vrijwel alle leerlingen met twee niet in een westers land geboren ouders.

Het door de NIO-auteurs verzorgde onderzoek is overigens van zeer hoog niveau. Het betreft meer dan 10.000 leerlingen waaronder meer dan 1000 met een migratie-achtergrond. Het is uitstekend gedocumenteerd en terug te lezen in de NIO-handleiding (te vinden op internet). Het stoorde de NIO-auteurs dat in de schoolpraktijk weinig met de resultaten werd gedaan en dat allochtone leerlingen hiermee sterk worden benadeeld, waarop de NIO-auteurs via de Cotan een verzoek tot een generieke correctie hebben voorgesteld.

Altijd geldt: pas ná correctie wordt een eerlijk advies gegeven. Met het niet corrigeren voor afkomst geeft een NIO-rapportage geen zuiver en geen eerlijk beeld.

Voor het overige geldt net als bij autochtone leerlingen: kijk breder. Het NIO-resultaat is per slot slechts een onderdeel in het proces. Het is wel fijn als dit onderdeel dan correct is.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp ga ik hierover graag met u in gesprek. U kunt mij hiervoor mailen of bellen, ik kijk er naar uit.

Met vriendelijke groet,
Marcel Jansen
De Testpsycholoog

De Testpsycholoog
Geen wachtlijsten – Rapportage binnen 5 werkdagen – Testlocaties door heel Nederland