IQ -test

De Testpsycholoog verzorgt IQ-tests bij kinderen en volwassenen, door heel Nederland. Wij zijn gespecialiseerd in het afnemen van IQ-tests voor het geven van advies bij leren.

Er kunnen verschillende aanleidingen zijn voor een IQ- of intelligentietest, zoals

  • vragen omtrent de cognitieve ontwikkeling of het onderwijsniveau,
  • leer-, gedrags- of ontwikkelingsproblemen waarbij dient te worden vastgesteld of deze gerelateerd zijn aan de capaciteiten van uw kind,
  • een mogelijke toelating tot het hoogbegaafden-onderwijs.

Welke aanleiding u ook heeft, De Testpsycholoog verzorgt een professionele afname en u ontvangt een advies op maat. Wij bezitten hoge expertise in het afnemen en interpreteren van IQ-tests, dat is belangrijk want met de uitkomst worden vaak verstrekkende beslissingen genomen.

Neem contact met ons op

IQ-test voor iedere leeftijd

Er zijn goede intelligentietests voor alle leeftijden, van jonge kinderen tot senioren. Kijk voor meer informatie over onze mogelijkheden onderstaand of voor meer uitgebreide informatie op de specifieke pagina’s van de verschillende onderzoeken.

Onderaan deze pagina treft u informatie over een IQ-test bij deze bijzonderheden:

IQ test kind van 3, 4 of 5 jaar

Bij voorschoolse kinderen en in de ‘kleuterklassen’ kan de intelligentie worden gemeten. Deze meting is minder betrouwbaar dan bij oudere kinderen maar een goed intelligentieonderzoek kan van belang zijn bij het nemen van belangrijke beslissingen, zoals de keuze voor een school of type onderwijs. Onze deskundigheid kan helpen een goed beeld te geven.

Bij kinderen van 3, 4 en 5 jaar kunnen wij de intelligentie in kaart brengen met de WPPSI (vanaf 3 jaar), de Rakit-2 (vanaf 4 jaar) of de IDS-2 (vanaf 5 jaar).

De WPPSI-IV-NL is een instrument om het intelligentieniveau bij kinderen van 2,5 tot 7 jaar in kaart te brengen. Alle subtests zijn ontwikkeld met een speels karakter passend bij de jonge leeftijd van deze kinderen. De Testpsycholoog heeft jarenlang ervaring met zowel de Engelstalige als de Nederlandstalige WPPSI-IV.

IQ test kinderen van 6 tot en met 16 jaar

Bij kinderen en jongeren van 6 jaar t/m 16 jaar gebruiken wij meestal de WISC-V-NL, onder meer door de vele analyse mogelijkheden die deze test ons biedt. Helaas kent de WISC-V-test een belangrijke beperking; bij een verwachte lage of juist hoge intelligentie is de betrouwbaarheid lager dan wij wensen. Een goed alternatief is dan de IDS-2.

Twijfel? U kunt altijd met ons contact opnemen voor overleg over het best passend testinstrument voor uw situatie.

De Testpsycholoog kent hoge expertise in testgebruik en analyses van resultaten, dat merkt u in het advies en de begeleiding. Wij verzorgen uitvoerige rapportages met uitgebreide toelichtingen. Tot twee jaar na de testafname kunt u met ons contact opnemen voor overleg of advies naar aanleiding van de testafname.

IQ-test groep 7 of groep 8: second opinion test voor schoolniveau

Voor leerlingen uit groep 7 en groep 8 verzorgt De Testpsycholoog vaak onderzoek als onafhankelijk advies/ second opinion naast het (voorlopig) advies van school. Dit is een specialisatie van ons; dit uit zich in de kwaliteit van onze afname, onze gedetailleerde rapportage en onze uitstekende nazorg. De Testpsycholoog heeft veel kennis en ervaring voor het bepalen van het IQ- en onderwijsniveau dat het best bij uw kind past, plus in de specifieke begeleiding van ouders in de communicatie met school/scholen.

Voor meer informatie over een IQ- of intelligentietest voor school-/ onderwijsniveau kijkt u op de pagina Onderwijsniveau.

Intelligentietest klas 1, 2 of 3 van het voortgezet onderwijs

Indien het onderwijsniveau van leerlingen in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs onderzocht dient te worden dan kan gebruik worden gemaakt van de NIO-test , de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. De Testpsycholoog is een gespecialiseerd bureau en dat geldt zeker voor de NIO-test. Twee voorbeelden. De NIO-test onderschat meisjes (meerdere intelligentiepunten) en onderschat leerlingen met een migratie-achtergrond (zelfs bij Engels als 2e taal). Lees verder over ons maatwerk op de NIO-pagina.

Het kan soms beter zijn om in plaats van een NIO test een meer uitgebreid IQ onderzoek te laten verzorgen. Dat verzorgen wij meestal met de WISC-V-NL maar ook de IDS-2, de RAKIT-2 of de niet-verbale SON-R 6-40 zijn mogelijk. Ieder instrument heeft zijn eigen voor- en nadelen. Wij informeren u graag over de best bij uw hulpvraag passende keuze. Met een IQ-onderzoek kunnen wij naast de intelligentie van uw kind ook heel inzichtelijk het onderwijsniveau aangeven. Als u kiest voor een uitgebreide rapportage ontvangt u tevens analyses van de resultaten en toepasbaar (handelingsgericht) advies.

Meer onderzoek nodig? Indien er sprake is van afnemende leerresultaten maar de reden hiervan niet goed duidelijk is kan een uitgebreid onderzoek worden verricht. In een onderzoek naar mogelijk Onderpresteren op school kunnen we naast het IQ ingaan op belangrijke neurologische ontwikkelingsgebieden. We geven handelingsgerichte adviezen.

IQ test (jong) volwassenen van 17 Jaar en ouder

Bij jongeren ouder dan 16 jaar en bij volwassenen (max. 85 jaar) meten wij de intelligentie meestal met behulp van de WAIS-IV NL. Deze IQ test geeft gedegen informatie die uitkomst kan bieden als inzicht in het cognitief functioneren gewenst is zoals bij klinische vragen, zorg-gebonden vragen, het richting geven aan school- of studiekeuzes of bij beroepsoriëntatie.

Ook maken wij gebruik van de niet-verbale intelligentietest SON-R 6-40, voor 6 tot 40-jarigen. De SON-test is in het bijzonder geschikt voor volwassenen met handicaps in de verbale communicatie en voor personen die meertalig of anderstalig zijn opgegroeid. Hieronder treft u meer informatie.

Migratie-achtergrond, meertalig of moeite met spraak/ verbale communicatie?

De meeste testinstrumenten zijn niet ontwikkeld voor het meten van intelligentie bij meertaligen. Tests zijn ééntalig en gaan ‘de diepte in’ waardoor de kennis van een tweede taal niet meetelt, dit leidt tot onderschatting.

Door de nadruk van de meeste testinstrumenten op verbale testonderdelen is er ook vaak sprake van onderschatting bij kinderen of ouderen die moeite hebben met spraak en/of verbale communicatie.

Indien er sprake is van meertaligheid of indien er sprake is van een beperking in de verbale communicatie kunnen wij gebruik maken van de SON-R 2,5-7 (een IQ-test voor kinderen van 2,5 jaar tot 7 jaar) of de SON-R 6-40 (kinderen vanaf 6 jaar oud tot volwassenen van 40 jaar). Er zijn nog meer mogelijkheden, voor het maken van maatwerk vragen wij u om contact met ons op te nemen.

Testafname in de Engelse taal

Internationale achtergrond? De Testpsycholoog beschikt over veel Engelstalig testmateriaal waaronder de IQ-tests WPPSI-IV, WISC-V en WAIS-IV. Een Engelstalig onderzoek kan worden uitgebreid met divers ander testmateriaal zoals voor persoonlijkheid, sociaal-emotioneel functioneren, executieve functies en/of aandacht en concentratie. Kijk op onze Engelstalige pagina voor meer informatie.

Voor andere talen kunnen we gebruik maken van de hierboven genoemde tests die zelfs zonder woorden (met gebaren) afgenomen kunnen worden. Wij verzorgen veelvuldig diagnostiek bij meertaligen zoals bij kinderen van expats of als er sprake is van een migratie-achtergrond.