WISC-III of WISC-V NL

De WISC-III NL en de WISC-V NL zijn in ons land de meest door psychologen gebruikte tests voor het beoordelen van de intelligentie van kinderen van 6 tot en met 16 jaar. Deze Nederlandstalige versies van de Wechsler Intelligence Scale for Children geven naast een IQ-score een goed beeld van de cognitieve mogelijkheden van uw kind.

Het maken van de WISC-test is voor een kind aangenaam, in beperkte tijd worden tien tot veertien onderdelen gemaakt met veel variatie en interactie met de testleider. Door de manier van werken van De Testpsycholoog lijkt het voor een kind geen ‘examensetting’. Jonge kinderen ervaren de test vaak als spelletjes spelen, oudere kinderen en jongeren ervaren minder druk door het contact met de testleider en de variatie in de testonderdelen.

Het maken van een keuze voor de meest geschikte test doen we graag in gesprek met u, neemt u hiervoor contact met ons op.

Onze WISC-III en WISC-V rapportages zijn uitgebreid en informatief

Onze rapportage geeft inzicht in sterke en zwakke punten in het cognitief functioneren van uw kind. U ontvangt heldere uitleg bij de gebruikte vaktermen en wij geven uitgebreid advies.

Verbaal – Performaal en andere verschillen tussen testonderdelen

In de rapportage gaan we in op de totale intelligentie, de verbale (‘talige’) intelligentie en de performale (‘doe’) intelligentie. Dit doen we zowel bij de WISC-III als bij de WISC-V. We geven hierbij handelingsgericht advies over de begeleiding van uw kind.

Bij een opvallend verschil tussen testresultaten, bijvoorbeeld bij een groot verschil tussen verbale en performale intelligentie, ontvangt u deskundig advies voor begeleiding. We geven advies om het welzijn en de leerresultaten van uw kind mee te (kunnen) verbeteren. Zie ook onderaan deze pagina, onze psychologie-les ‘Hoe werkt mijn brein?’.

De factoren of indexen van de WISC-tests geven heel specifieke informatie. Als er bijzonderheden zijn rapporteren wij hierover en begeleiden u verder. Dit gaat om meer dan alleen cognitieve prestaties en onderwijsniveau, deze kunnen namelijk onder druk staan door andere factoren. Het komt regelmatig voor dat wij op basis van de WISC-test verwijzen naar bijvoorbeeld fysiotherapie, logopedie of optometrist.

Met behulp van ons onderzoek, analyse en het advies heeft u een waardevol instrument voor meer begrip van uw kind en het bieden van passende begeleiding.

WISC-III of WISC-V – Onderwijsniveau

In het onderzoek IQ-test – Onderwijsniveau wordt een Nederlandstalige WISC-III of WISC-V test afgenomen. Dit is altijd een individuele afname. De rapportage gaat in op zowel het intelligentie- als het school- / onderwijsniveau.

WISC-III_NL_resultaten_in_onderwijsniveau

Dit voorbeeld komt uit onze rapportage ‘WISC – onderwijsniveau’. De totale intelligentie van uw kind wordt in deze grafiek vergeleken met onderwijsniveaus in Nederland. Deze weergave komt overeen met de visuele weergave zoals deze voor de NIO-uitslag gebruikelijk is, bekend op vrijwel alle scholen in Nederland. (De Testpsycholoog heeft toestemming van de NIO-uitgever voor deze weergave.)

In de rapportage met onderwijsniveau worden besproken: de IQ-scores, percentielscores en de bijpassende Cito-resultaten. De rapportage geeft specifiek inzicht in het onderwijsniveau voor de verbale-, de performale- en de totale intelligentie. Bij opvallende verschillen geven we specifiek advies. We geven advies over het best bij uw kind passend onderwijsniveau: praktijkonderwijs, BBL, KBL, (G)TL, HAVO of VWO. Indien een dakpanklas de beste optie is, geven we dit aan.

Als ons advies afwijkt van het schooladvies kunt u met ons overleggen over de mogelijk te ondernemen stappen om te komen tot het best passend onderwijsniveau voor uw kind. Zonder meerprijs. Wij geven twee jaar nazorg en hebben veel ervaring met deze vorm van begeleiding van ouders.

Download hier een pagina uit onze rapportage:
Voorbeeld uit rapportage WISC-III voor onderwijsniveau – groep 8

WISC-III NL – IQ scan

In het onderzoek WISC-III of WISC-V – IQ scan wordt met behulp van de WISC-test een volledig intelligentieonderzoek afgenomen. Dit is altijd een individuele afname.

Na de afname van het onderzoek ontvangt u een rapport met een omschrijving van elk afgenomen testonderdeel en de scores per onderdeel. De rapportage bevat een volledig intelligentieprofiel, met het performale, verbale en totale IQ en tevens alle factorscores (WISC-III) of met alle indexscores (WISC-V). Van alle testonderdelen ontvangt u tevens de percentielscores, die een duidelijk beeld geven van het resultaat van uw kind ten opzichte van andere kinderen. We geven ook weer wat de bij de totale intelligentie passende Cito-resultaten zijn. Dit geeft een duidelijk beeld, echter zonder verdere analyses of adviezen. Wij adviseren deze IQ scan indien u enkel het IQ van uw kind wilt weten. Bijvoorbeeld voor toelating tot een plusklas.

Onze werkwijze

Ons tarief is all-in, dat wil zeggen inclusief intake, testafname, rapportage, eventuele nabespreking en tot 2 jaar na de testafname nazorg en begeleiding. Aanvullende services zoals psycholoog-educatie, coaching en begeleiding van ouder en kind verzorgen wij tegen meerprijs.

Voorafgaand aan het onderzoek houden wij met u een telefonisch intakegesprek waarin we uw situatie bespreken en maken we een afspraak voor het afnemen van de test. Hierna ontvangt u een bevestigingsmail. Afname van de WISC-III neemt meestal 2 tot 2,5 uur in beslag, tijdens de afname zijn er korte pauzes om de aandacht- en concentratie optimaal te houden.

Per e-mail ontvangt u de rapportage met uitslag van het onderzoek, een ingebonden exemplaar ontvangt u hierna per post. Na ontvangst is er de mogelijkheid tot een nabespreking met u. In dit gesprek komen de resultaten, conclusie en advies aan bod en kunnen eventuele resterende vragen worden beantwoord.

Na afronding van dit traject kunt u nog twee jaar contact met ons opnemen met vragen of voor overleg. Dit is zonder verdere kosten, ons tarief is all-in.

Kennis en ervaring

Onze kennis van de testinstrumenten die wij gebruiken is hoog, onder meer door regelmatig contact met uitgeverijen en testauteurs. Onze ervaringen met de WISC-tests zijn uitstekend; de subtests bieden waardevolle informatie voor het onderbouwen en op maat maken van ons advies.

Wij werken vanuit inhoudelijke deskundigheid en ervaring. Wij beschikken over hoog specialistische kennis en dat helpt bij het interpreteren van testresultaten en het bieden van nazorg. Ons multidisciplinair team bestaat uit zowel (GZ-) psychologen, orthopedagogen (waaronder OG) als onderwijskundigen en in alle disciplines hebben wij cum-laude afgestudeerde medewerkers.

Om onze medewerkers intern te scholen organiseren wij speciale scholingsdagen, in 2018 is er veel aandacht voor de WISC-tests op deze “De Testpsycholoog Colleges”. Hiernaast organiseren wij intervisie-avonden waarop wij onze deskundigheid bevorderen.

Wij richten ons volledig op het geven van advies bij leren. Hierdoor kunnen wij heel specifieke en praktische adviezen geven, bijvoorbeeld bij opvallende uitslagen op subtests of bij grote verschillen tussen verbale en performale intelligentie (deze zogenoemde ‘kloof’ wordt ook wel aangeduid als ‘V/P-kloof’ of ‘P/V-kloof’). Zie hieronder voor meer informatie.

Voor het verkrijgen van een optimaal resultaat is de manier waarop wij met kinderen omgaan belangrijk, maar ook onze kwaliteit bij het testen, kennis van het testmateriaal en specialistische kennis bij het interpreteren van de WISC-III resultaten.

Psychologie-les bij een IQ-kloof: ‘Hoe werkt mijn brein?’

Indien er sprake is van een groot verschil tussen verbale en performale prestaties wordt dit vaak foutief geïnterpreteerd. Wij helpen u graag als u een rapportage heeft van een ander bureau met teksten als ‘niet te interpreteren’, of als u anderszins vragen heeft. Wij zijn deskundig in het interpreteren van verschillen tussen testonderdelen.

Met grote regelmaat merken wij dat het verschil tussen testonderdelen ontstaat door fysiek ongemak (zoals oogproblemen of motorische problemen). Wij zullen u dan doorverwijzen. Maar ook hebben wij een psychologie-les ontwikkeld die specifiek gaat over herkenning, erkenning en geven van ondersteuning bij grote verschillen tussen verbale- en praktische intelligentie. Een psychologie-les voor uw kind, met een nagesprek met de ouders.

Deze les is specifiek bedoeld voor kinderen met een onevenwichtig intelligentieprofiel (disharmonisch profiel). In de WISC-III wordt dit vermeld als verschil tussen de verbale en de performale intelligentie. In de WISC-V kunt u letten op een groot (significant) verschil tussen Verbaal Begrip en Visueel Ruimtelijk. De les bevat theorie (o.a. over de werking van beide hersenhelften), praktijk (‘wat zijn sterke en zwakke kanten hierbij’) en advies op maat (‘hoe zit het bij mij’). Het lesboekje krijgt u mee.

De les bestaat uit twee keer 45 minuten met uw kind (in 1 sessie, met een korte pauze). In een nabespreking ontvangen de ouders een toelichting. In deze psycho-educatie gaan we in op hoe hersens werken, wat er in de intelligentietest aan bod is geweest, hoe je rekening kunt houden met de gevonden verschillen in verbale en performale (niet-verbale) resultaten, wat de sterke en zwakke kanten zijn hierbij en hoe je het verschil mogelijk kunt verkleinen (tips en advies).

In het lesmateriaal staan verder een uitgebreide checklist ‘hoe zit het bij mij’, tips voor op school, tips voor thuis, spelletjes en activiteiten voor thuis, een checklist met mogelijkheden voor extra begeleiding en een gesprek met de ouders. Ieder kind krijgt het persoonlijke lesmateriaal in boekjesvorm mee naar huis.

Meer weten of graag een afspraak maken? Neem contact met ons op.

WISC-V NL beoordeling komt er aan

In Nederland maakt De Testpsycholoog doorgaans gebruik van de derde editie van de WISC test. De vierde editie – de WISC-IV NL – is in Nederland niet uitgegeven. De WISC-V wordt momenteel beoordeeld op kwaliteit door de COTAN (commissie testaangelegenheden Nederland). In de loop van 2018 wordt deze beoordeling verwacht.

WISC-V logo _ De Testpsycholoog _ Pearsonclinical.nl

 

Internationaal (Wechsler IQ-test English)

De Testpsycholoog beschikt sinds januari 2016 tevens over de Engelstalige WISC-V die wij regelmatig afnemen – bijvoorbeeld bij kinderen in het internationaal onderwijs. Wij beschikken ook over de WISC-III Engelstalig. Kijk voor meer informatie op onze Engelstalige pagina.